Videre prosess for Snøheia industrikraft


Før jul lanserte Hydro sammen med Eviny og Zephyr Snøheia industrikraft. Bakgrunnen er klar. Hydro har behov for vesentlig mer kraft de neste årene for å sikre videre drift og utvikling ved våre aluminiumsverk.

For Hydro løper kraftkontrakter på 5 TWh ut i 2030. For industrien er det i «overimorgen». Hydro trenger mer kraft til konkurransedyktige priser. Det holder ikke at det finnes kraft tilgjengelig i «teorien». Vi må ha kraft som vi kan kjøpe til en pris som industrien kan betale. Det betyr at det må utvikles mer kraft, også vindkraft. 

Derfor ønsker vi å vurdere kraftutvikling i Snøheia, et område der det allerede er bygget ut magasinerte vannkraftverk og som er i nærheten av strømnett og veier. Vi ser et potensiale på opp mot 1 TWh fra Snøheia industrikraft. Det er betydelig. Hydro vil bli kraftverkets største kunde, og produksjonen i Snøheia kan dekke store deler av behovet til Hydro Høyanger gjennom en langsiktig kraftkontrakt til fast pris. Samtidig vil vi gjøre kraft tilgjengelig for andre næringsaktører i Høyanger og i Sunnfjord. 

Flere har stilt spørsmålstegn ved hvordan prosessen rundt utviklingen av et eventuelt vindkraftverk vil bli. For oss er det viktig å understreke at

1. Støtte fra de berørte kommunene er en forutsetning for at vi skal realisere Snøheia industrikraft.

2. Resultatet av en konsekvensutredning vil avgjøre hvorvidt Hydro, Eviny og Zephyr ønsker å gå videre med prosjektet, og denne konsekvensutredningen vil gi viktig kunnskap som kommunene kan ta utgangspunkt i når de skal vurdere prosjektet på et senere tidspunkt.

3. Kommunene vil ha mulighet til å ta stilling til prosjektet når konsekvensutredningen er gjennomført. Dette gjøres gjennom at kommunene avklarer hvorvidt de ønsker å regulere området til vindkraftutbygging. I denne prosessen kan kommunene både si ja og nei til prosjektet, og stille konkrete krav til utformingen av et eventuelt vindkraftverk.

Det innebærer altså at kommunestyrene i Høyanger og Sunnfjord vil ha anledning til å ta stilling til prosjektet i to omganger:

1. Først for å be om støtte til at vi kan sende melding til NVE og igangsette en konsekvensutredning av Snøheia industrikraft. Kommunene vil ha anledning til å påvirke hvordan konsekvensutredningen gjennomføres, herunder tema som skal belyses, slik at denne reflekterer alle forhold kommunene mener må utredes. Forslaget til konsekvensutredningsprogram skal også legges ut på høring, slik at Høyanger- og Sunnfjordsamfunnene får anledning til å gi innspill.

2. Dersom konsekvensutredningen viser at Snøheia industrikraft kan gjennomføres uten for store negative konsekvenser for miljø og samfunn, vil Hydro, Eviny og Zephyr utvikle et konkret forslag til hvordan Snøheia industrikraft kan bygges ut. Med bakgrunn i dette forslaget vil kommunene avgjøre om arealet skal benyttes til vindkraft eller ikke, og eventuelt stille krav til hvordan prosjektet skal gjennomføres.   

Denne framgangsmåten følger det nye regelverket Stortinget har fastsatt.

Kommunestyrene har siste ordet i behandlingen av hvorvidt areal i kommunene skal benyttes til vindkraftformål. Kommunene kan også stille konkrete krav til hvordan eventuelle vindkraftverk de godkjenner skal utformes.

Dialogen med grunneierne i planområdet for Snøheia industrikraft er særlig viktig for Hydro, Eviny og Zephyr. Det foreligger nå en ferdigforhandlet grunneieravtale som er godkjent av styret i grunneierlaget, og det er etablert dialog med de enkelte grunneierne.

Til slutt vil jeg også påpeke at det ikke er gitt at Hydro, Eviny og Zephyr ønsker å gå videre med dette vindkraftprosjektet. Konsekvensutredningene vil avdekke hvorvidt fordelene ved utvikling av vindkraft i Snøheia – kraft som sikrer industriarbeidsplasser og muliggjør ny næringsutvikling – overstiger eventuelle negative konsekvenser for natur, biologisk mangfold, friluftsliv og andre forhold.  

All kraftutvikling skaper dilemmaer, og debatter. Industrien har stort behov for mer kraft, men prosjektene vi må utvikle må bygge på grundige vurderinger gjort av uavhengige fagmiljøer. En konsekvensutredning fjerner ikke alle de vanskelige avveiningene, men det gjør at en videre debatt blir tatt med bakgrunn i fakta og kunnskap. Det mener vi både naturen, industrien og innbyggerne i Høyanger fortjener.

Halvor Molland
Informasjonsdirektør i Hydro