Vindkraft vs vannkraft


Zephyr, Eviny og Hydro sine planer om utbygging av 50 vindturbiner i Høyanger fjellene har gitt lokalbefolkning, politikere og næringslivet store utfordringer.

Begrunnelsen er innvesterings vegring, tap av arbeidsplasser og alt som følger med. Dette gir selvfølgelig lokalbefolkning, politikere og næringslivet store utfordringer, som fort kan føre til store splittelser innad i Høyanger Kommune.

Kanskje en bevist «splitt og hersk strategi» fra utbyggerne? Selv om de påpeker at dette kun kan avgjøres av lokalbefolkningen og kommunestyret(bla,bla,bla) Undertegnede tror det ligger noe langt mer bak en det som kommer frem i presentasjonen. Markedskrefter, storpolitikk, internasjonale avtaler osv, er nærliggende å tenke. 

I tillegg har Miljøpartiet det grønne kanskje ubevisst også etter min mening bidratt til økt påtrykk fra vindkraftutbyggerne.

Det undertegnede etterlyser er en konkret sammenlignbar rapport som tar for seg kostnader, miljøspekteret, varighet og stabilitet for utbygging av vindmøller kontra utbygging av eksisterende vannkraft.

Undertegnede har ikke sette noe konkret vedrørende dette, noe som burde vært gjort før en i det heletatt tar stilling til vindkraft eller vannkraft, eventuelt en kombinasjon.

Har prøvd å undersøke mulighetene for hvor mye ekstra energi en kan få ved utbygging av eksisterende vannkraft anlegg, ved f. eks å bygge større demninger, bruke ny teknologi, nyere og mer effektive vannturbiner, flere vannturbiner, bedre ledere (Ref. Bergen Carbon solution sin Nano teknologi), bedre vedlikehold osv. 

Svarene har vært noe kryptiske. Men min mening er at det bør lages et prosjekt som tar for seg alle muligheter til forbedring av eksisterende vannkraftverk, før en begynner en ødeleggende utbygging som skader naturen for all fremtid. I tillegg bør alle juridiske, politiske, konsesjonsvilkår og andre føringer komme frem i lyset.

Avslutningsvis vil jeg utfordre Einar Rysjedal og de andre motstandene av motvind om å sette ned en prosjektgruppe som får fakta på bordet.

Johnny Litsheim