Kommunedirektør


Hyllestad kommune søkjer ny kommunedirektør
Hyllestad kommune står framom mange spennande oppgåver og planar dei neste åra, og vi søkjer no etter kommunedirektør som blir ein heilt sentral person for å løyse og iverksette desse.  Vi ser etter ein ny kommunedirektør som legg vekt på utvikling og resultat, som saman med kommunen sine folkevalde, medarbeidarar og tillitsvalde, ønskjer å bidra til at Hyllestad kommune framleis skal vere ein god plass å bu og ha eit fungernade næringsliv.

Som kommunedirektør jobbar du langsiktig og heilskapleg med kommunen si tenesteyting, men du må òg ha evne til å ta raske avgjerder når det er naudsynt.  Saman med politisk leiing er kommunedirektøren tilretteleggjar, pådrivar og nettverksbyggjar i arbeidet med næringsutvikling.

Vi søkjer ein kommunedirektør som har god rolleforståing og evne til god samhandling med politisk leiing og administrasjon. 

Arbeidsområde og arbeidsoppgåver   
Som kommunedirektør og kommunen sin øvste leiar må du:

* Ha fokus på kommunen si rolle som samfunnsutviklar og tilretteleggar for god og effektig tenesteproduksjon, i samarbeid med politisk leiing
 *Sikre at Hyllestad kommune til ei kvar tid har ei organisering og fagleg kompetanse som er tilpassa tenesteytinga
 *Sikre god økonomistyring, tilpasse drift og tenesteyting til den økonomiske situasjonen
 *Vere ein god støttespelar til medarbeidarane, ha mot til å delegere og evne til å gje medarbeidarane rom for å handle
* Vere ein overordna leiar for utviklingsprosjekt, og auke samhandlinga på tvers i kommunen
 *Bidra aktivt til god omdømebygging og gode relasjonar ovanfor innbyggjarar og nabokommunar
* Vidareutvikle og styrke interkommunalt og regionalt samarbeid
 *Vere ein pådrivar og tilretteleggar for samfunnsutvikling, samt utvikle og nytte moglegheitene i eit aktivt samspel med eksterne samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonar
Vi ønskjer ein søkjar som har utdanning på universitets-/høgskulenivå, gjerne med relevant og brei erfaring frå offentleg og/eller privat verksemd
*Du har gode kommunikasjonsevner og evner til samarbeid
*Du er oppteken av relasjonskompetanse
*Du har god kunnskap om kommunal økonomi og økonomiforståing
*Som kommunedirektør bør du ha ei overordna og heilheitleg forståing av offentleg forvaltning og politiske prosessar
*Leiarstil/personlege eigenskapar
* Trygg, synleg, støttande og samlande leiar
 *Analytisk, strukturert og med eit strategisk perspektiv
 *Engasjert, lyttande, inkluderande og god relasjonsbyggar
* Ha integritet og tåle motstand
 *Kunne skape motivasjon og engasjement
 *Representere Hyllestad på ein god måte


Vi kan tilby
Ei spennande og krevjande toppleiarstilling, med gode moglegheiter til å utvikle Hyllestadsamfunnet og kommunen sitt tenestetilbod

Løn og oppstart i stillinga etter avtale

Tilsetting på kommunale vilkår, løn etter avtale og medlemsskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), 2 % vert trekt av løn kvar månad
Bistand til å skaffe husvære, eventuell barnehageplass og kartlegge ledige stillingar for eventuell partnar

Bustadtilskot til førstegangsetablerarar i kommune

Gratis tilgang til styrke- og spinningsrom i idrettshallen 

Om Hyllestad
Hyllestad kommune er ein vestlandskommune med i underkant av 1.300 innbyggjarar.  Skipsverftet Havyard er største arbeidsplassen i kommunen, saman med offentleg tenesteyting, i tillegg arbeider mange innan industri og sjøbruk.  I omstillingsprosjekt jobbar vi med tiltak som skal vere med å gje grunnlag for tilflytting.  Vi ser det som viktig å sette fokus på næringslivet og kva moglegheiter vi har i Hyllestad, og jobbe saman mot felles mål.

Vi gjer merksam på at namn på søkjarar kan verte offentleggjort, sjølv om du som søkjar har bedt om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf. off.lova § 25.  Du vil i så fall verte kontakta på førehand.


Arbeidsstad: Hyllestad

Kontaktpersonar:
Ordførar Kjell Eide 
tlf: +47 57789505 
mob: +47 99271900

Velkomen som søkjar!

Søknadsfrist:15.02.23

Søk her