Lokale nyhende frå Ytre Sogn 20. mai 2018
Ytre Sogn 20. mai 2018

Klinisk spesialist innan Helse- og sosialfag

Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket
arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar.
Helse Førde har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar og driv ambulanseteneste. Talet
på tilsette er om lag 2500. Budsjettet er på 2,9 milliardar kroner. Helse Førde er organisert i fire klinikkar.
Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og
å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

PSYKIATRISK KLINIKK – TSB rusposten, Tronvik

søkjer klinisk spesialist innan Helse- og sosialfag

Kontaktperson
Seksjonsleiar Elin Lysne (+47) 577 14316 / 905 13981
Seniorrådgjevar Finn Trædal (+47) 577 14320 / 975 49881

Referansenummer: 3786410012 (Klinisk spesialist innan Helse-og sosialfag)

Søknadsfrist: 20.05.2018

Fullstendig utlysingstekst: www.helse-forde.no/jobb-med-oss-i-helse-forde

Tilbakestill passord
Skriv inn e-postadressa di og få tilsendt eit nytt passord